I LOVE ME, gevestigd op het adres Planciusstraat 2, 3814 TP Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. I LOVE ME verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten, op grond van een wettelijke plicht of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zonder deze gegevens kunnen wij de opdrachten niet uitvoeren. I LOVE ME neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van I LOVE ME) tussen zit.

I LOVE ME registreert alleen medische gegevens als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Deze gegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, namelijk de cursusleider de juiste informatie geven over uw doelen en achtergrond, zodat zij u kunnen ondersteunen met het bereiken van die doelen binnen het programma. Het inschrijfformulier wordt binnen een maand na afloop van het programma verwijderd.

I LOVE ME bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. I LOVE ME dient daarbij wel rekening te houden met de aansprakelijkheid voor beroepsfouten. 

I LOVE ME deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, denk bijvoorbeeld aan onze accountant, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit geldt ook indien gegevens in het buitenland worden verwerkt. I LOVE ME draagt er zorg voor dat dit alleen gebeurt in landen die adequaat zijn bevonden. Dit zijn EU-landen en landen die passende maatregelen hebben getroffen. I LOVE ME blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

I LOVE ME gebruikt op haar website in principe slechts na uw toestemming cookies of vergelijkbare technieken. I LOVE ME maakt echter zonder voorafgaande toestemming gebruik van cookies indien die noodzakelijk zijn voor de werking van de website of noodzakelijk voor een dienst die u zelf hebt aangevraagd. I LOVE ME maakt bijvoorbeeld gebruik van cookies om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken. Dan kan een cookie worden gebruikt om te zien hoe u door de website surft. Deze informatie kan I LOVE ME gebruiken om haar website te verbeteren. Daarbij wordt geen grote inbreuk gemaakt op uw privacy.  I LOVE ME zal deze gegevens niet gebruiken om bijvoorbeeld een profiel van uw internetgebruik op te stellen. En zij zal deze informatie niet zomaar delen met andere bedrijven.

Op I-LOVE-ME.nl kunnen buttons worden opgenomen van bijvoorbeeld Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ en video’s van YouTube. Deze werken door middel van stukjes code die van hen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Dankzij deze cookies kunnen ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct delen. Voor onze website geldt dat er pas een social media cookie wordt geplaatst op het moment dat de button ook daadwerkelijk door u wordt aangeklikt.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

I LOVE ME kan aan u verzoeken om toestemming om een periodieke nieuwsbrief te versturen. Deze toestemming kan door u op ieder moment worden ingetrokken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat laatste kan nadat de bewaartermijn is verstreken. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door I LOVE ME en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar annet@i-love-me.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. De volgende onderdelen van uw kopie maakt u zwart ter bescherming van uw privacy:
– Uw pasfoto
– De MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)
– Het paspoortnummer
– Burgerservicenummer (BSN)

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. I LOVE ME wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

I LOVE ME neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via annet@i-love-me.nl

I LOVE ME behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. U wordt dan ook verzocht om van tijd tot tijd kennis te nemen van deze privacyverklaring van I LOVE ME.

Amersfoort, 7 februari 2020.